Regulamin

GRESMOTO – DEALER YAMAHA
GRES” KUTNIK SPÓŁKA JAWNA

NIP:542-10-05-575
15-113 Białystok ul Gen.Wł.Andersa 56
sklep@gresmoto.pl
Tel.506072027

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin jest dostępny pod adresem https://sklep.gresmoto.pl/regulamin,1,pl.html w sposób umożliwiający jego pozyskanie.

Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego GRESMOTO, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest:

”GRES” KUTNIK SPÓŁKA JAWNA, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:542-10-05-575, z siedzibą w Białymstoku przy ul Gen.Wł.Andersa 56 zwany dalej Sprzedawcą.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca: ”GRES” KUTNIK SPÓŁKA JAWNA, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:542-10-05-575 ,z siedzibą w Białymstoku przy ul Gen.Wł.Andersa 56
 • Sklep Internetowy – prowadzony przez „GRES” KUTNIK SPÓŁKA JAWNA. sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową https//sklep.gresmoto.pl
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna umowa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 • Regulamin – niniejszy dokument, regulujący warunki sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawartej z Zamawiającym,
 • Towar lub Towary – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży,
 • Zamawiający - Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, korzystający ze Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności w celu dokonania zakupów,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość Towaru, sposób zapłaty, sposób dostawy, miejsce dostawy, oraz dane Zamawiającego, stanowiące złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów.
 • Czas realizacji zamówienia – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.
 • Czas dostawy – czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi
 • Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Formularz kontaktowy - Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie
 • Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
 • Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 • Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
 • Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.
 • Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
 • Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).

1. Informacje ogólne

Zamawiający jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Zamawiających czyli: Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej sklepu.

Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu.

Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia.
Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.

Zakupy w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pełnoletnie osoby fizyczne oraz niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat lub osoby fizyczne ograniczone w zdolności do czynności prawnych, które jednak mogą dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Zamieszczone w Sklepie Internetowym ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog Towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.

W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego

W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym, Zamawiający musi wykonać następujące czynności: wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Towaru, umieścić Towar w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie w ikonę ,,Dodaj do koszyka’’ i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.

Przy składaniu Zamówienia wybranego Towaru Zamawiający może dokonać rejestracji do systemu Sklepu Internetowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji Zamówienia lub zalogować się do systemu Sklepu Internetowego, jeśli już posiada konto.

Zamawiający może złożyć Zamówienie bez uprzedniej rejestracji lub zalogowania się. Wraz ze złożeniem Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
Składając Zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptuje jego postanowienia.

Klient ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie za pośrednictwem numerów kontaktowych podanych powyżej.

W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Koszty dostawy, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia.

W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych Towarów oraz sposobu płatności i dostawy, Zamawiający otrzymuje informację potwierdzającą złożenie Zamówienia i numer Zamówienia, wyszczególnienie wybranych Towarów, wybrany sposób płatności i dostawy z podaniem adresu.  

Sklep Internetowy zastrzega, że może zaistnieć sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione Towary będą osiągalne. W takim przypadku Zamawiający otrzyma wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostanie decyzja czy anulować całe Zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Zamawiającego, zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie Zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego Zamówienia.

3. Zakładanie konta w sklepie

Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji.

W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w checkbox o treści „rejestracja”.

Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w sklepie internetowym: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu oraz hasła składającego się ze wskazanej minimalnej liczby znaków.

Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania zamówienia w sklepie podczas wypełniania formularza zamówienia.

Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna.

Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.

Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.

Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę.

Aby zalogować się na konto Klient musi podać login/ login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania.

Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia oraz wglądu do historii zamówień.
Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Newsletter

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera poprzez wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w wiadomości wysyłanej w ramach usługi newslettera w panelu administracyjnym konta Klienta.

Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Użytkownika/Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach lub usługach.

W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy zaznaczyć checkbox „chcę otrzymywać e-mail newsletter” podczas rejestracji konta Klienta.
Do zapisu na subskrypcję dochodzi również po wprowadzeniu adresu e-mail oraz imienia w wyznaczonym miejscu w dole strony oraz kliknięciu pola „zapisz”. Chęć zapisu należy potwierdzić w mailu aktywacyjnym.

Po wysłaniu przez Użytkownika/Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Użytkownik/Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu.

W momencie potwierdzenia przez Klienta/Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.

Użytkownik/Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby trwale usunąć adres e-mail z subskrypcji newslettera należy odwołać zgodę poprzez jej odznaczenie w odnośniku z wiadomości email lub przesłać żądanie do Sprzedawcy pocztą elektroniczną.

5. Formularz kontaktowy

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.

Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.

Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.

W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „wyślij”.

6. Płatności

 • Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • płatność za pobraniem, 
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze: Nr Konta: 24 2490 0005 0000 4530 5215 6744
 • płatność elektroniczną – za pomocą sprawdzonego i bezpiecznego systemu płatności elektronicznej PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399, REGON: 300523444. Po wybraniu tej formy płatności Zamawiający zostanie przeniesiony na stronę internetową podmiotu obsługującą wybraną formę płatności, a po zakończeniu procedur Zamawiający zostanie z powrotem przeniesiony na stronę sklepu. Informacje dotyczące karty kredytowej przesyłane są bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym a operatorem płatności i nie są nam udostępniane. Znane są tylko bankowi rozliczającemu transakcje dokonaną przez Zamawiającego Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które są dołączane do zamówionego towaru.

Otrzymanie faktury jest możliwe tylko wtedy, kiedy Zamawiający w momencie składania zamówienia zaznaczy taką opcję i poda pełne dane, które maja zostać na niej umieszczone.

Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne) lub też płatność kartą płatniczą, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera, zobowiązany jest On do dokonania jej bezpośrednio przy odbiorze osobistym towaru.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze zamówionego towaru.

7. Wysyłka

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy, a także dostępnych płatności zamieszczone są przy każdym oferowanym produkcie.
Zamówienie zostanie przekazane do wysyłki niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, przy czym wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu płatności za Towar. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający wybrał opcję płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

Dostawa towaru odbywa się na terenie Polski oraz UE  na adres uzgodniony ze Sprzedawcą .

Koszt wysyłki za granicę jest zależny od wagi paczki/ rozmiarów paczki/ ilości/ sposobu zapakowania. W celu skorzystania z wysyłki za granicę należy ustalić koszt dostawy bezpośrednio ze Sprzedawcą jeszcze przed złożeniem zamówienia, kontaktując się telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.

Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy, które są widoczne w formularzu zamówienia.

Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy
- dostawa za pośrednictwem paczkomatów (InPost),
- dostawa poprzez firmę kurierską (InPost lub DPD)

W momencie przekazania przesyłki firmie kurierskiej, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki.

8. Umowa sprzedaży

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez wybranego Kuriera/Przewoźnika.

Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia.
Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom.

Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.

Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru Kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiąca potwierdzenie.

Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą koszty dostawy i podatek VAT.

Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z Jego wyborem.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

Czas dostawy zamówienia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz dostępności danego towaru, przybliżony termin dostawy wyświetla się podczas składania zamówienia.

Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego towaru. W tym przypadku termin odbioru zamówionego towaru zostanie ustalony przez Sprzedawcę z Klientem indywidualnie. Sprzedawca w tym celu będzie kontaktował się telefonicznie bądź drogą mailową z Klientem, wykorzystując do tego dane podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia/ w tym przypadku, odbiór towaru jest możliwy zaraz po dokonaniu zapłaty. Odbioru towaru można dokonać w sklepie stacjonarnym: GRESMOTO w Białymstoku przy ul Gen.Wł.Andersa 56,
w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach otwarcia sklepu.

W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności lub kartą płatniczą (kredytową lub debetową) za zamówiony towar to początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, termin dostawy zamówionego towaru rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy towaru.

Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.

Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawartość opakowania jest nienaruszona. Klient powinien w miarę możliwości w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. W przypadku, gdy towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą do Klienta o nieprzyjmowanie przesyłki.

Powyższe zalecenia w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych regulaminem. Zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę.

Niesporządzenie wskazanego powyżej protokołu uszkodzenia towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.

W razie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem do dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub też podejmie próbę kontaktu, dzwoniąc pod numer podany w trakcie składania zamówienia w celu ustalenia ponownej daty doręczenia zamówionego towaru.

Jeżeli Kurier/Przewoźnik odeśle paczkę na adres Sprzedawcy, to Sprzedawca skontaktuje się ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego terminu i kosztów dostawy.

9. Odstąpienie od umowy

Zamawiający (zwany w niniejszym rozdziale także odstępującym lub odstępującym od umowy) może w terminie 14ni od dnia objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

Zwracany Towar nie powinien posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania.

Odstępujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że odstępujący od umowy złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Odstępujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w dowolny sposób.

Określenie adresata, datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem Internetowym, jak również– w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - powinno być podpisane.

Oświadczenie prosimy wydrukować, wypełnić i podpisać oraz wysłać wraz ze zwracanym przedmiotem na adres:
GRESMOTO Białystok ul Gen.Wł.Andersa 56 lub wysłać jego skan na adres: sklep@gresmoto.pl.

Sklep Internetowy zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić odstępującemu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.

Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył odstępujący podczas składania Zamówienia, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób rozliczenia.

Odstępujący od umowy zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić Towar.

Jeżeli odstępujący nie wywiąże się z obowiązku zwrotu Towaru w terminie lub nie przedstawi potwierdzenia odesłania Towaru, Sklep Internetowy ma prawo wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

Odstępujący od umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sklepu Internetowego.

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

10. Reklamacja i gwarancja

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail:sklep@gresmoto.pl

Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres Sprzedawcy podany w § 3.

Jeżeli ze względu np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar ten się znajduje. Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem, koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy.

W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:

 • dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
 • datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,
 • przedmiot reklamacji,
 • żądanie Konsumenta,
 • dokument zakupu

W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaję się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.

Sprzedawca informuje, iż niektóre towary dostępne i sprzedawane w sklepie internetowym są objęte gwarancją Producenta. W takim przypadku informacja o gwarancji oraz jej treść będzie każdorazowo zamieszczona przy opisie danego towaru.

Klientowi przysługuje prawo do rękojmi niezależnie od postanowień gwarancyjnych.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa,

Sklep Internetowy nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

11. Dane osobowe w sklepie internetowym

Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.

Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.

W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego .

Wszelkie kwestie uregulowane w Regulaminie, w tym dotyczące zawierania umowy sprzedaży, jej wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem ze

Sklepu Internetowego podlegają prawu polskiemu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.), a w przypadku Konsumentów lub Prosumentów także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Klientowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

GRESMOTO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu w szczególnych przypadkach, w tym w razie konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do przepisów prawa, do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, a ponadto w związku z rozbudową lub zmianą Sklepu Internetowego, koniecznością dostosowania warunków technicznych, koniecznością usunięcia omyłek pisarskich, z przyczyn organizacyjnych oraz w celu poprawy jakości świadczonej obsługi. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego. 

Zamawiający, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym, zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na podany adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

Ponadto: Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do: -wolnorynkowej zmiany cen, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany; -zmiany oferty Sklepu Internetowego; -w przypadku Zamówienia więcej niż jednej sztuki Towaru, do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz; -czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

Kontakt ze sklepem:
e-mail: sklep@gresmoto.pl.
odzież i akcesoria motocyklowe 506072027
części motocyklowe 501267734
akcesoria samochodowe 500173807
adres korespondencyjny: GRESMOTO Białystok przy ul Gen.Wł.Andersa 56
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023 roku.